Общи правила за поверителност на информацията

Настоящите Правила определят ангажимента на Керамика България да защитава поверителността на личните данни, които се събират или използват от Керамика България в хода на бизнес дейностите, провеждани от Керамика България. Обхватът на Правилата включва събирането и използването на лични данни на служители, клиенти, доставчици и други трети лица. Керамика България ще установи и поддържа в световен мащаб бизнес процедури, които съблюдават тези правила, и ще стори същото за своите филиали.

Ние уважаваме правото на поверителност на физическите лица.

Керамика България се отнася сериозно към поверителността и се ангажира да спазва всички правни изисквания по отношение на поверителността на личните данни. Керамика България ще преглежда редовно практиките за събиране, използване и разкриване на личните данни, за да гарантира спазването на законите и разпоредбите.

Даваме предизвестие за събирането на Лични данни.

Керамика България ще предизвестява при събиране на лични данни в съответствие с приложимите закони. Всички предизвестия ще обясняват нуждата от тези данни и ще описват начина, по който те ще бъдат използвани.

Получаваме изрично съгласие/включване за поверителните данни.

До степента, позволена от приложимите закони, Керамика България ще поддържа процедури, които да гарантират, че поверителните данни се събират при изрично съгласие.

Обработваме и разпространяваме данните в съответствие с изложеното в предизвестието.

Керамика България ще събира и използва личните данни в съответствие с предоставените предизвестия. Въпреки това Керамика България може да реши да отстрани установяващите самоличността елементи от събраните лични данни и производните данни може впоследствие да се използват за статистически, хронологични, научни или други цели в съответствие с приложимите закони.

Предоставяме защита на данните.

Керамика България ще положи усилия в рамките на разумното от търговска гледна точка да поддържа защитата на личните данни и да защитава целостта на тези данни.

Предоставяме начин на физическите лица да осъществяват достъп до данните и да нанасят корекции в тях.

Керамика България ще поддържа в рамките на разумното от търговска гледна точка процедури, съответстващи на приложимите закони, по силата на които физическите лица да придобиват достъп до своите събрани лични данни и, когато е уместно, да коригират всякакви неточни или непълни данни, както и да изискат изтриването на своите данни.

Изискваме от другите лица, които обработват данните на Керамика България, да спазват приложимите закони.

Керамика България ще изисква от другите лица, които придобиват или предоставят лични данни от или на Керамика България, включително лицата, ангажирани с предоставяне на услуги за поддръжка, да защитават подобаващо личните данни.

Предоставяме начин за обработка на оплакванията.

Керамика България ще публикува процедурите за отговаряне на оплакванията, свързани с потенциални отклонения от установените процедури на Керамика България за защита на личните данни.

Ще разкриваме Личните данни, когато това се изисква от Закона или по силата на съдебно решение.

Керамика България ще събира, използва, прехвърля и/или разкрива личните данни, както е позволено или изисквано от закона или по силата на съдебно решение, в съответствие с процедури, които не изискват предизвестие (например във връзка с разследване от страна на органи на изпълнителната власт).

Ще адаптираме нашите процеси за Човешки ресурси към правилата на Керамика България.

Керамика България ще адаптира своите процеси, правила, практики и указания за Човешки ресурси, така че да са в съответствие с настоящите Правила.

Safe Harbor

До степента, до която Керамика България признава Рамковото споразумение Safe Harbor за САЩ-ЕС и Рамковото споразумение Safe Harbor за САЩ-Швейцария по отношение на обработката на лични данни, получени от лица на територията на Европейската икономическа зона и Швейцария, Керамика България ще съблюдава Принципите за Safe Harbor, изложени на адрес www.export.gov/SafeHarbor.

Запазваме възможността да променим тези правила.

Керамика България си запазва правото да променя и актуализира тези правила или свързаните с тях бизнес практики по всяко време.